بوشن لوله انتقال دان

بوشن لوله انتقال دان

در سیتم انتقال دان وقتی از لوله های 4 متری انتقال دان استفاده میکنیم برای ارتباط و اتصال لوله های انتقال دان از بوشن لوله انتقال دان استفاده میکنیم........