نمونه طراحی یک سالن پرورش مرغ گوشتی

جانمایی سیلو ذخیره دان


جانمایی هواکش ها در سیستم تهویه تونلی یا تهوینه کمینه(minimum ventilation)


جانمایی سیستم پدکولینگ و پنجره های هوادهی در سالن پرورش مرغ گوشتی


جانمایی خطوط دانخوری و خطوط ابخوری در سالن پرورش مرغ گوشتی

طراحی و جانمایی اینلت ها در سالن پرورش مرغ گوشتی


طراحی برق صنعتی و سیستم اتوماسیون