برای دیدن تجهیزات ادامه مطلب را مطالعه کنید.این تجهیزات سیستم انتقال دان شامل موارد زیر میشود:

سیلو از 3 تن تا 120 تن
سیلو از 3 تن تا 120 تن
سیلو با مقطع مستطیل
سیلو با مقطع مستطیل
سیلو جوشی بلند
سیلو جوشی بلند 
سیلو جوشی کوتاه
سیلو جوشی کوتاه 
آسیاب مرغداری و دامداری
آسیاب مرغداری و دامداری
میکسر مرغداری و دامداری
میکسر مرغداری و دامداری
بالابر مرغداری و دامداری
لوله و فنر انتقال دان
لوله و فنر انتقال دان
بوت زیر سیلو تک خروجی
بوت زیر سیلو تک خروجی
بوت زیر سیلو دو خروجی
بوت زیر سیلو دو خروجی
بوت زیر سیلو سه خروجی
بوت زیر سیلو سه خروجی
بوت زیر سیلو چهار خروجی
بوت زیر سیلو چهار خروجی
بوت بارگیری با زاویه 45 درجه
بوت بارگیری با زاویه 45 درجه
بوت بارگیری با زاویه 180 درجه
بوت بارگیری با زاویه 180 درجه
هاپر بارگیری ابتدای خط
هاپر بارگیری ابتدای خط
هاپر بارگیری میانی
هاپر بارگیری میانی
تابلو برق سیستم انتقال دان
تابلو برق سیستم انتقال دان
چشم الکترونیکی انتقال دان
چشم الکترونیکی انتقال دان
سه راه تخلیه انتقال دان
سه راه تخلیه انتقال دان
لوله تلسکوپی انتقال دان
لوله تلسکوپی انتقال دان
انواع موتور گیربکس سیستم انتقال دان
انواع موتور گیربکس سیستم انتقال دان