تجهیزات گرمایشی و هیتر کابینتی

معرفی انواع تجهیزات گرمایشی:


هیتر کابینتی

برای دیدن جزییات هر محصول روی نام محصول کلیک کنید.


هیتر کابینتی جریان معکوس ایستاده خروجی از بالا با ظرفیت400,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-VRCH-400,00هیتر کابینتی جریان معکوس ایستاده خروجی از پشت با ظرفیت 400,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-VRCH-400,000هیتر کابینتی ایستاده با ظرفیت300,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-VCH-300,000هیتر کابینتی جریان معکوس افقی خروجی از بالا با ظرفیت400,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-HRCH-400,000
هیتر کابینتی جریان معکوس ایستاده خروجی از بالا با ظرفیت400,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان
HR-VRCH-400,00
هیتر کابینتی جریان معکوس ایستاده خروجی از پشت با ظرفیت 400,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان
HR-VRCH-400,000
هیتر کابینتی جریان معکوس افقی خروجی از بالا با ظرفیت400,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان
HR-HRCH-400,000
هیتر کابینتی جریان معکوس ایستاده خروجی از بالا با ظرفیت250,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-RCH-250,000

هیتر کابینتی افقی با ظرفیت200,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-CH-200,000

هیتر کابینتی افقی با ظرفیت150,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-RCH-150,000


هیتر کابینتی افقی با ظرفیت150,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان HR-RCH-150,000

هیتر کابینتی جریان معکوس ایستاده خروجی از بالا با ظرفیت250,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان

HR-RCH-250,000

هیتر کابینتی افقی با ظرفیت200,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان
HR-CH-200,000
هیتر کابینتی افقی با ظرفیت150,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان
HR-RCH-150,000
هیتر کابینتی افقی با ظرفیت150,000 کیلو کالری بر ساعت با نشان
HR-RCH-150,000


هیتر موشکی بدون اگزوز:

برای دیدن جزییات هر محصول روی نام محصول کلیک کنید.

هیتر موشکی گازی بدون اگزوز 100,000 و 50,000 کیلو کالریهیتر موشکی گازوییلی بدون اگزوز 100,000و 50,000 کیلو کالری
هیتر موشکی اگزوزدار:

برای دیدن جزییات هر محصول روی نام محصول کلیک کنید.هیتر موشکی گازی اگزوز دار

هیتر موشکی گازوییلی اگزوز دار