اوگر انتقال دان چیست؟

اوگر انتقال دان چیست؟

برای ارسال دان از انبار هایی که برای ذخیره کردن مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند به مکان مورد نظر نباید محدودیت در فاصله و موقعیت وجود داشته باشد که برای این منظور از اوگر های منتقل کننده دان استفاده می شود.