تجهیزات آبخوری

تجهیزات آبخوری

معرفی انواع تجهیزات آبخوری طیور

سیستم آبخوری سالن های پرورش طیور را در حالت کلی به دو زیر مجموعه بزرگ می توان تعریف کرد:
1:آبخوری های اتومات  ( مشاهده جزییات)
آبخوری های اتومات به دو دسته آبخوری های آویز اتومات (با یک مکانیزم خاص پر میشود) و آبخوری های نیپل تقسیم میشوند.
2:سیستم آبخوری سنتی مشاهده جزییات)
به طور کلی میتوان ادعا کرد هر دو سیستم در پروش کلیه طیور قابل کاربرد و استفاده می باشند؛ولی شایان ذکر است سیستم ابخوری نیپل شامل مزایای زیر می باشد:
1:کاهش هزینه های کارگری
2:گستردگی گله در تمام مساحت سالن(پرورش یکنواخت گله)
3:بهبود ضریب تبدیل گله
4:نظافت و نگهداری ساده
5:صرفه جویی در مصرف آب و دارو
6:جلوگیری از خیسی بستربرای بزرگ تر شدن تصاویر روی انها کلیک کنید.