مه پاش گلخانه

با توجه به نوع محصول کشت شده و نیازهای پرورش، تولید کننده مه برای کاهش دما و افزایش رطوبت گلخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

مجموعه مه پاش


یک سیستم میست در حالت کلی شامل موارد زیر میباشد.


1:موتور و پمپ.


2:اتصالات بعر از موتور پمپ مانند فشارسنج,شیر سر خط,سر خط فیتینگی یا سر خط هیدرولیکی.


3:تابلو برق یا سیستم کنترل کننده مه همراه با تایمر یا سنسور رطوبت سنج.