تجهیزات دانخوری

تجهیزات دانخوری

 انواع سیستم های دانخوری طیور

دانخوری اتومات بشقابی

http://samantoyor.ir/pan-feeding-system.htmlجهت مشاهده جزئیات روی دانخوری اتومات بشقابی کلیک کنید.

دانخوری اتومات تراف(کانالی)

دانخوری اتومات ترافجهت مشاهده جزئیات محصول اینجا کلیک کنید

دانخوری دستی

دانخوری دستیجهت مشاهده جزئیات محصول اینجا کلیک کنید.